„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Informacje o projekcie

Działalność SCWEW realizowana jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. SCWEW to specjalistyczny zespół działający w placówce specjalnej – prowadzącej działalność edukacyjną – oraz korzystający z jej zasobów kadrowych i merytorycznych, a także zasobów zewnętrznych, tj. innych podmiotów. 

Zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Celem SCWEW jest zapewnienie osobom uczącym się możliwości pełnego uczestnictwa w ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia. Oferowane wsparcie jest ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności,  integralnego rozwoju, a także ich włączenia społecznego.

Cele szczegółowe to:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia przez kadrę specjalistów SCWEW, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną;

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni podręczników i sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną. Wypożyczalnia podręczników i sprzętu specjalistycznego będzie mieściła się w siedzibie SCWEW i będzie dostępna zarówno dla nauczycieli jak i rodziców dzieci ze szkół objętych programem;

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej;

4) wspieranie kadry kierowniczej przedszkoli i szkół w zakresie likwidowania barier w zakresie dostępności oraz dostosowania przedszkola/szkoły do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych osób uczących się;

5) wsparcie dla rodziców –  prowadzenie konsultacji, doradztwa, organizacja grup wsparcia oraz zajęć dla rodziców o charakterze edukacyjnym lub terapeutycznym;

6) organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w innych sektorach oraz organizacjami pozarządowymi.

 SCWEW ma wpływać na środowisko lokalne i realizować działania w kierunku kształtowania społeczności włączającej.


               Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów placówki specjalnej – szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zespół SCWEW tworzą: lider, ekspert ds. informacji i ewaluacji, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie resocjalizacji, specjaliści, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Jednostki, które zostały objęte wsparciem przez SCWEW:

Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej,

Technikum w Zespole Szkół Rolniczych  w Kijanach,

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,

Przedszkole Samorządowe w Cycowie,

Szkoła Podstawowa w Ludwinie.

Siedzibą SCWEW w naszym powiecie jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Kontakt do SCWEW: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,

Podgłębokie 1 a, 21-070 Cyców, tel. 82 567 70 74,                   e-mail: scwew@op.pl.

Kadra SCWEW

Okno życia

Na terenie parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej za zgodą księdza arcybiskupa Stanisława Budzika powstaje Okno Życia. Projekt ten jest inicjatywą społeczną. Powstał, aby umożliwić rodzicom, w sposób anonimowy i bezpieczny, pozostawienie nowonarodzonego dziecka, którym nie mogą bądź nie chcą się opiekować, a także w trosce o to aby tragiczne sytuacje, które miały miejsce w przeszłości , nigdy więcej się nie powtórzyły. Okno Życia usytuowane jest w budynku „nowej plebanii” parafii Św. Marii Magdaleny, przy ul. Świętoduskiej 2 w Łęcznej, gdyż miejsce to jest bezpieczne , odizolowane z zewnątrz i stwarza możliwość anonimowości.

„Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”

Informujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

  • od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
  • od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

  1. 81 747 35 26
  2. 500 303 388
  3. 509 731 851
  4. 81 5341010
  5. 815853106
  6. 82 5664110

W ramach proponowanej akcji „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”, w dniach i godzinach podanych wyżej będą dyżurować także doradcy zawodowi/osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Uczniowie i Rodzice zainteresowani bezpośrednio szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .
W związku z trudnym czasem obostrzeń i ograniczeń w korzystaniu z bezpośredniej możliwości wsparcia związanego z wyborem dalszego etapu kształcenia, zachęcamy do skorzystania z możliwości, które dla Państwa przygotowaliśmy.