RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Łęcznej wdrożyła procedurę RODO, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. W związku z tym, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Łęcznej, z siedzibą w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna lub pocztę internetową, e-mail: ppp.leczna@op.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Elżbietę Zalewską,
  z którym można się kontaktować w  sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Poradni  możliwy jest pod numerem tel. 81 81 531 53 37 lub adresem email: ppp.leczna@op.pl oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań ustawowych i statutowych realizowanych przez Administratora lub zawartych umów oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 5. Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  -prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  -prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  -prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 7. Ponadto, w zależności od podstaw i celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą może skorzystać z:
  -prawa do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  -prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą,  a przetwarzanie służy realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizacji zadań ustawowych i statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.