Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Zalewska.
 • E-mail: ppp.leczna@op.pl
 • Telefon: 81 53 153 35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej
 • Adres: AL. Jana Pawła II 95,
  21-010 Łęczna
 • E-mail: ppp.leczna@op.pl
 • Telefon: 815315337

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba poradni znajduje się na parterze i III piętrze budynku przy ul. Jana Pawła II 95. Na III piętrze odbywa się diagnoza i terapia tylko sprawnych fizycznie dzieci. Dostępność wejścia do budynku, korytarzy nie jest w żaden sposób ograniczona dla osób z niepełnosprawnościami.