Nauczyciele

 • porady i konsultacje
 • wykłady i prelekcje
 • warsztaty
 • grupy wsparcia
 • mediacje i interwencje kryzysowe
 • działalność informacyjno-szkoleniowa
 • sieci współpracy i samokształcenia
 • diagnoza potrzeb przedszkola/szkoły.

Proponowane sposoby organizacji: indywidualne, zespołowe (rady pedagogiczne, grupy nauczycieli, wychowawców, specjalistów).

Materiały pochodzą ze strony internetowej https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=9&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=16445&tekst=16445#opisszkolenia

Propozycje tematów:

 • Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np.: z zaburzeniami komunikacji, z niepełnosprawnością, z chorobą przewlekłą, zdolny, słaby, nadpobudliwy, nieśmiały) w przedszkolu/szkole.
 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Dziecko w kryzysie (autoagresja, zaburzenia odżywiania i inne).
 • Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli.
 • Jak nie poddać się wypaleniu zawodowemu?
 • Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
 • Spójrz inaczej – wspieranie rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego (klasy I-III).
 • Dobro wypiera zło – jak przemienić trudną sytuację w szansę wychowawczą? Wychowanie do odpowiedzialności.
 • Integracja  sensoryczna – znaczenie w funkcjonowaniu dziecka.
 • Jak postępować z nastolatkami, by nie nastręczały trudności wychowawczych?
 • Mediacja – sztuka rozwiązywania konfliktów.

Istnieje możliwość przygotowania prelekcji, warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem placówki.

Wspomaganie nauczycieli i wychowawców odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez przedszkola i szkoły/ placówki.