Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Funkcjonuje w poradni od 2013 roku.

Celem pracy zespołów WWR jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

W skład zespołu wchodzą (w zależności od potrzeb dziecka):

 • pedagog w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji
 • pedagog specjalny
 • oligofrenopedagog
 • logopeda
 • psycholog
 • neurologopeda
 • surdopedagog
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta SI

Pomocą zespołu wczesnego wspomagania rozwoju może być objęte dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do korzystania z bezpłatnych usług naszego zespołu. 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla Twojego dziecka na:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
 • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

Rodzicom zapewniamy:

 • wsparcie psychologiczne,
 • fachowe konsultacje i porady w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
 • opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka.

Wydawanie orzeczeń i opinii przez Zespoły Orzekające

PODSTAWY PRAWNE 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych .

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej wydaje orzeczenia dla:

a) uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni

b) dzieci w wieku przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego – orzeczenia i opinie o     potrzebie wczesnego wspomagania  zamieszkałych na terenie działania poradni.

Zespoły orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej, wydają następujące orzeczenia i opinie:

1.a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci:

– niesłyszących i słabo słyszących,

– niewidomych i słabo widzących,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ,

– z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– niedostosowanych społecznie,

– zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

b) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych lub zespołowych,  dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębokim,

c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

d) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zasady kwalifikacji na Zespół Orzekający:

1.Wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia.

2.Dokumentacja uzasadniająca wniosek: w szczególności wydane przez specjalistów opinie,  zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań

psychologicznych, pedagogicznych  i lekarskich, jeśli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka.

3.Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

 a) okres – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub  szkoły;

 b) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

c) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;

d) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

e) w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.