O nas

Zadania poradni:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno –
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1647)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1647/1
Publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i
młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i
zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z
wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
DO ZADAŃ PORADNI NALEŻY:

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży.
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno –
  pedagogicznej.
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję
  przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
  problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Ad. l.
Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i
młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu
oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
l) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży;
3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą
psychologiczno- pedagogiczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Ad. 2.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz

rodzicom polega w szczególności na:
l) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w
rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Ad.3.
Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych polega na:
l) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych
trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola,
szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych;
3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka
niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki
warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia
niepełnosprawnego;
4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i
nauczycieli;
7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi,
wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom (np.
psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny).

Ad. 4.
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań
mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
l) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt l ustawy, oraz
wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez
organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy;
3) realizacji podstaw programowych;
4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania;
5) analizy wyników wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i
egzaminów;
6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,
7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub
placówki;
3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.