Dokumenty do pobrania

Rodzice:
 Zgłoszenie dziecka do poradni - diagnoza
 Zgłoszenie dziecka do poradni - terapia
 Zgłoszenie dziecka na "Projekt za życiem"
 Zgłoszenie dziecka na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 Szkoła:
Zgłoszenia na wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Opinia wychowawcy o uczniu
Opinia nauczyciela języka polskiego o uczniu
Opinia nauczyciela matematyki o uczniu
Orzeczenia:
  Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z oświadczeniem
Formularz zaświadczenia lekarskiego (wydawanego na potrzeby orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego)
Formularz zaświadczenia lekarskiego (wydawanego na potrzeby orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:
Wniosek w sprawie wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia
Opinia o trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole i przedszkolu
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeby wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w przedszkolu
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeby wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w szkole