Nasz Zespół


mgr Agnieszka Litwinek- Jabłoniec

Dyrektor Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznej

mgr Elżbieta Juszka

Logopeda, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, nauczyciel dyplomowany, magister filologii polskiej - Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie. Ukończone studia podyplomowe: Logopedia Korekcyjna–Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w  Lublinie, Zarządzanie Oświatą – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej mgr Karolina Budzińska - Grzesiuk

Pedagog, nauczyciel mianowany, magister pedagogiki ogólnej oraz magister pedagogiki o specjalności praca socjalna i pomoc społeczna na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Dodatkowo ukończone kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej oraz diagnozy i terapii ręki. 

mgr Anna Bytys

Pedagog, Wydział Nauk Społecznych - pedagogika w zakresie resocjalizacji KUL, nauczyciel dyplomowany. Podyplomowe Studium Terapii Rodzin, Terapia EEG Biofeedback II°

mgr Monika Ciechońska

Psycholog (KUL w Lublinie), logopeda (UMCS w Lublinie). Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CTPB w Warszawie) oraz szkolenia z zakresu terapii rodzin, pomocy psychologicznej (PIE w Łodzi). W trakcie czteroletniego kursu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT w Warszawie) rekomendowanego przez PTTPB.mgr Joanna Pacek
Pedagog, Nauczyciel dyplomowany. Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.

mgr Katarzyna Kuzioła

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, na kierunku psychologia, KUL oraz 4-letniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Aleksandra Połeć

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii: Psychologia, specjalność Kliniczna i Neuropsychologia. Studia podyplomowe - Pedagogiczne Studia Kwalifkacyjne UMCS, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie.mgr Paulina Skowronek-Cholewa
Psycholog, doradca zawodowy. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii: Psychologia. Studia podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne WSEI. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS. W trakcie  kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

mgr Anna Skubisz-Czarnomska 

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL na kierunku psychologia - studia magisterskie i doktoranckie, Podyplomowego Studium Terapii Rodzin Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, podyplomowych studiów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi WSEI.

mgr Joanna Dejko

Psychologmgr Anna Fedoruk
Pedagog, nauczyciel dyplomowany, ukończyła pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

mgr Małgorzata Jaszcz 

Logopeda, nauczyciel mianowany, absolwentka wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS, kierunek pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Podyplomowe Studia Logopedii UMCS.

mgr Anna Makowska

Pedagog, nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie. Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny na KUL. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej.mgr Grażyna Paterek
Psycholog, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS - kierunek psychologia. Studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany.

mgr Danuta Szychta-Zagwodzka 

Oligofrenopedagog, neurologopeda oraz terapeuta dysleksji rozwojowej, nauczyciel dyplomowany. Dodatkowo ukończone kursy kwalifikacyjne m.in. z terapii ręki. Prowadzę zajęcia terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia dla uczniów kl. I- III szkoły podstawowej z ryzyka dysleksji rozwojowej oraz dla uczniów kl. IV- VIII z dysleksją rozwojową.

mgr Ewa Skrok

Psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka KUL - Wydział Nauk Społecznych - Psychologiimgr Agnieszka Zawadzka
Nauczyciel dyplomowany, mgr Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej UMCS w Lublinie, absolwentka podyplomowych studiów Logopedii Korekcyjnej UMCS oraz Podyplomowego Studium Rodziny KUL w Lublinie.

mgr Małgorzata Zarzycka

Pedagog, ukończone studia psychopedagogiki oraz podyplomowe z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła kurs I stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej. Potrafi prowadzić terapię z dziećmi, które nie komunikują się werbalnie.