O nas

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

–   wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

–   odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

–   spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

–   zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

–   objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

–  dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

–   specyficznych trudnościach w uczeniu się,

–   udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

–   objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,

–   inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci  i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).